سلوک

نوشتن رهایم می کند. نوشتن خالی ام می کند. نوشتن سبک ام می کند. همیشه ساکتم. هنوز رازِ این تناقض را نفهمیده ام اما.