سلوک

سلوک کتابی است که محمود دولت آبادی به بهترین زبانی که می شود از عشق نوشت، نوشته است. من همیشه قیصر بوده ام. همیشه نیلوفر و مهتاب و مها بوده ام. من همیشه در پی سلوک بوده ام.